Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
103 f1eeman Daniyar Zhanakhmetov 16 135 121 12 0 9
100 boldurean Vasilii Boldurean 9 493 2327 12 2 39
101 SamIvan-ark Ivan Samozhenov 203 158870 3339 12 1 7
102 ssk93-dev Sergei 25 1178 472 12 0 6
106 nicha3381 Nika Filimonova 13 268 199 12 0 1
105 sidnnov sidnnov 364 14279 7666 12 0 0
109 ilyar Ilyar 8 75 70 11 6 42
110 OlegSilakov Oleg 11 447 191 11 0 1
111 AnastasiaKv Anastasia 26 419 446 11 0 34
113 tysky Dmitry Tysky 21 3862 3591 11 1 6
112 bsv-hub 16 195 109 11 0 5
107 x0xl0ma 18 766 699 11 0 8
114 AlmDea 8 582 4 11 0 1
108 sraduhin Sergey Radyukhin 338 400701 80964 11 0 16
115 vladikKir Vladislav Kirilyuk 7 21 25 11 0 9
121 Morozzzko Igor S. Morozov 48 1154 627 10 0 14
133 thepry Eugene Zvyagintsev 26 1542 401 10 2 9
118 ivanlemeshev Ivan Lemeshev 33 875 246 10 0 0
128 malikin Timur Malikin 25 3430 1496 10 11 61
122 ralder Мишин Сергей 197 5614 2923 10 2 68
123 Yoffic Olga Ioffe 17 566 10678 10 7 10
126 artsiomivanets Artem Ivanec 8 59 22 10 0 0
127 honeydev 13 721 299 10 0 23
125 LubaRo Luba 22 304 98 10 1 7
129 BrainKicker 10 13 13 10 0 0