Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
153 vasilysmolin VasilySmolin 23 1255 1074 8 0 40
159 EvSedov Evgeniy Sedov 17 236 81 8 2 25
161 glagius Eldar Babaev 43 11762 506 8 18 36
160 mitry1974 Dmitry 59 4101 2153 8 0 3
148 glebvarganov 9 10 10 8 1 0
158 novvember Dmitry 9 42 42 8 0 0
154 alex-ismailov Alexander 53 4748 73984 8 4 12
149 tre3p tr33p 32 2762 975 8 1 13
155 sseezov 29 3473 85 8 0 2
150 bogdan-ho Bogdan Homoretsky 327 85297 12555 8 0 1
157 seregad544 88 73945 2400 8 0 7
165 Vyacheslav-Lapin Vyacheslav 24 1200 141 7 0 0
182 freetonik Rakhim 6 3 2 7 0 76
166 ola-9 Olga 11 29176 38302 7 0 5
187 orion122 ramazan 6 10 6 7 0 0
180 DK-2013 Dmitry 0 0 0 7 1 3
173 ajib6ept Альберт 6 721 21 7 0 8
186 pyldin601 Roman Lakhtadyr 2 37 6 7 0 6
176 demshin Aleksandr Demshin 7 66 8 7 0 1
168 Graph1589 Stanislav 7 8 8 7 0 2
164 alXmas 16 347 168 7 3 14
163 sollerias 6 17 17 7 8 23
175 juliastetskaya 7 10 10 7 0 3
169 anton2009danilov Anton Danilov 5 727 3 7 0 2
167 irkinwork 4 278 161 7 8 11