exercises-css

Organization: hexlet-basics
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 1ocke Andrew Zabelin 1 1 1 1 0 0
2 akaNikS 1 1 1 1 0 0
3 alexxis Alexey Starikov 1 1 1 1 0 0
4 almazidiyatshin 1 1 1 1 0 0
5 aplatkouski Artsiom Platkouski 0 0 0 0 1 0
6 ashikov Roman Ashikov 1 1 1 1 0 0
7 burenkov-anton Anton Burenkov 9 15 13 9 1 0
8 ckolobov 1 1 1 1 0 0
9 datsenko-md Max Datsenko 3 4 4 3 0 0
10 Graph1589 Stanislav 1 1 1 1 0 1
11 jurassic-period Yurii Sydarskii 12 16 16 11 0 1
12 Leenday 2 5 5 1 0 0
13 Melodyn Сергей Мелодин 9 216 267 3 0 1
14 mishchenkoandrey 5 6 6 5 0 0
15 Psixodelik Nikita Mikhaylov 83 2504 588 0 0 4
16 randomSveta Sveta K 3 10 10 1 0 2
17 Saylance2503 1 1 1 1 0 0
18 stteddy 0 0 0 0 0 1
19 valeriySeregin Valeriy Seregin 13 22 21 13 0 0
20 XTRks 0 0 0 1 0 0