active_form_model

Owner: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 artemrakov Artem Rakov 10 249 139 2 0 2
2 artofhuman Semyon Pupkov 0 0 0 1 0 1
3 gambala Vitaliy Emeliyantsev 1 1 1 1 0 0
4 greybutton Sergej Tabb 1 15 6 1 0 0
5 igor-i Igor Inkovskiy 0 0 0 0 0 2
6 inem Ivan Nemytchenko 2 3 3 2 0 2
7 JanaVPetrova Yana Petrova 0 0 0 0 1 0
8 kryzhovnik Andrey Samsonov 1 18 5 1 0 0
9 michaelkhabarov Michael Khabarov 2 103 11 1 0 1
10 NikitaNaumenko Nikita Naumenko 2 38 1 1 0 0
11 s-s Sergey 6 110 17 3 0 2