hexlet-cv

Owner: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 fey fey 31 209 120 22 19 107
3 acidmaksim Maxim Skriov 2 672 0 9 15 55
2 prio65 10 32 13 10 15 8
4 Alisa-V-H Alisa_Holainen 0 0 0 2 6 3
8 alXmas 16 347 168 7 3 14
7 chrtkv Kirill 4 12 6 4 3 0
5 usernaimandrey Andrey Shlyapnikov 99 21545 10801 78 3 311
6 borizi 2 90 26 1 3 2
9 Germankhz 0 0 0 1 3 2
12 amd-9 2 67 3 4 2 11
13 andrejs82git 0 0 0 0 2 2
11 ssssank Aleksandr Litvinov 1 7 11 3 2 11
14 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 47 918 615 12 2 3
10 funkylen funkylen 0 0 0 1 2 10
25 ashikov Roman Ashikov 1 1 1 0 1 14
17 tolyod anatoliy.poloz 0 0 0 0 1 0
15 astynax Aleksei Pirogov 0 0 0 0 1 0
33 zhabinka Sergey Karpuk 1 1 1 1 1 1
26 ralder Мишин Сергей 7 65 27 4 1 65
21 zharinovkv 0 0 0 0 1 0
16 AlexeyShobanov Alexey Shobanov 0 0 0 0 1 0
27 ulizko Oleksandr Ulizko 16 367 153 6 1 15
29 greybutton Sergej Tabb 186 3053 1297 69 1 49
30 Ivankalachikov 0 0 0 0 1 0
24 samokisha Anatoly Samokisha 0 0 0 0 1 0