hexlet-cv

Owner: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 usernaimandrey Andrey Shlyapnikov 99 21545 10801 78 3 311
2 greybutton Sergej Tabb 186 3053 1297 69 1 49
3 fey fey 31 209 120 22 19 107
4 AlexP11223 19 126 55 13 0 6
5 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 47 918 615 12 2 3
6 prio65 10 32 13 10 15 8
7 artsiomivanets Artem Ivanec 7 58 21 9 0 0
8 acidmaksim Maxim Skriov 2 672 0 9 15 55
10 amshkv Andrey 31 373 323 7 1 100
9 alXmas 16 347 168 7 3 14
11 LubaRo Luba 19 289 96 7 1 7
14 ulizko Oleksandr Ulizko 16 367 153 6 1 15
12 NikitaNaumenko Nikita Naumenko 13 1857 1156 6 0 4
13 moklidia Lidia 17 334 57 6 0 4
17 amd-9 2 67 3 4 2 11
16 ralder Мишин Сергей 7 65 27 4 1 65
18 irastypain Ivan Rastyapin 8 45 2 4 0 0
19 artemrakov Artem Rakov 4 26 19 4 0 3
20 chrtkv Kirill 4 12 6 4 3 0
15 d3mash Demid Kashirin 7 80 15 4 0 7
28 burenkov-anton Anton Burenkov 2 5 5 3 0 0
25 ssssank Aleksandr Litvinov 1 7 11 3 2 11
22 Zigreal stvmm 2 4 3 3 0 2
27 neverovda Neverov Dmitrii 2 44 17 3 0 3
24 MrFSP Pavel Egorov 0 0 0 3 0 18