hexlet-editor

Owner: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 LarendsD 54 4364 1002 10 0 9
2 Takaiva Alexandr Sdobnikov 45 767 374 3 0 3
3 frontstall Roman Makarov 24 59061 27102 8 11 13
5 Sverxsro4nik Дмитрий Волченко 16 1478 884 7 0 15
4 leteli 16 40324 12069 2 0 1
6 enmalafeev Evgeny Malafeev 9 133 71 2 0 4
8 dzencot Ivan Gagarinov 7 87727 22817 6 2 38
7 Syrupred IRINA KHARITONOVA 7 237 38 5 0 10
9 fey fey 6 8 6 0 3 6
10 Tsogoeva Tatiana 6 64 18 5 0 12
12 elisad5791 5 477 433 3 0 1
11 Aleksandr-Bondarev Aleksandr 5 311 25 2 0 9
13 epodgaetskiy Evgeniy Podgaetskiy 4 628 655 1 0 0
14 greybutton Sergej Tabb 3 11094 16602 2 0 0
20 ovsy1 Ratmir Kalimulin 2 2 2 1 0 0
15 morphizm Vasiliy 2 1101 37 9 0 15
19 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 2 23 12 2 0 1
18 AtilMohAmine Atil Mohamed El Amine 2 46 86 3 0 13
16 AndreiIlin 2 2953 1266 2 0 7
17 antonDedyaev Anton Dedyaev 2 93 3 2 0 6
24 ashikov Roman Ashikov 1 2 2 0 0 15
22 ssssank Aleksandr Litvinov 1 15 15 1 0 0
23 skhrv Ruslan Sukharev 1 10934 1 1 0 1
21 MityaDementiy MityaDem 1 5 1 1 0 2
25 alexandertolchinsky 1 13 13 1 0 3