hexlet-editor

Organization: Hexlet
GitHub

JavaScript

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 acidmaksim Maxim Skriov 1 10 0 9 15 28
2 frontstall Roman Makarov 24 59061 27102 8 11 13
3 glagius Eldar Babaev 0 0 0 0 4 0
5 fey fey 6 8 6 0 2 6
6 dzencot Ivan Gagarinov 6 30021 22817 6 2 26
4 ReDBrother Dmitriy Bataev 0 0 0 0 2 0
7 buravlev-arthur Arthur Buravlyov 0 0 0 0 1 1
36 ashikov Roman Ashikov 1 2 2 0 0 15
38 seth2810 Roman Gafurov 0 0 0 0 0 1
39 greybutton Sergej Tabb 3 11094 16602 2 0 0
40 epodgaetskiy Evgeniy Podgaetskiy 4 628 655 1 0 0
41 ssssank Alex 1 15 15 1 0 0
42 antonkrupin 0 0 0 0 0 3
43 enmalafeev Evgeny Malafeev 9 133 71 2 0 4
8 Psixodelik Nikita Mikhaylov 0 0 0 0 0 6
9 skhrv Ruslan Sukharev 1 10934 1 1 0 1
10 jurassic-period Yurii Sydarskii 0 0 0 0 0 1
11 Maksim1509 0 0 0 1 0 0
12 ovsy1 Ratmir Kalimulin 2 2 2 1 0 0
13 MityaDementiy MityaDem 1 5 1 1 0 2
14 Tsogoeva Tatiana 6 64 18 5 0 11
15 morphizm Vasiliy 2 1101 37 9 0 15
16 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 2 23 12 2 0 1
17 IxxyDev 0 0 0 0 0 5
18 alexandertolchinsky 1 13 13 1 0 2