hexletguides.github.io

Owner: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 chaosmirage Adel 1 2 2 1 0 0
2 Aleksandr-Bondarev Aleksandr 2 243 62 2 0 6
3 ssssank Aleksandr Litvinov 9 134 249 4 0 10
4 aamanunin Aleksandr Maniunin 1 9 0 1 0 0
5 astynax Aleksei Pirogov 2 143 2 3 0 1
6 undex73 Aleksey Aleshin 0 0 0 1 0 2
7 flexits Alexander Korostelin 0 0 0 1 0 1
8 dorjechang alexander naumochkin 0 0 0 0 0 2
9 foofaev Alexander Weryha 0 0 0 0 1 1
10 alexclear Alex Chistyakov 1 1 1 1 0 0
11 lex111 Alexey Pyltsyn 2 42 42 2 0 0
12 alexxis Alexey Starikov 1 2 2 1 0 0
13 mixedrays Aliaksandr Mialeshka 1 1 1 1 0 0
14 Legomegger Alikhan Askarov 1 2 2 1 0 0
15 strelchonokan Anastasiya Strelchonok 22 179 49 8 0 3
16 anatolyburtsev anatolii burtsev 0 0 0 1 0 0
17 samokisha Anatoly Samokisha 2 9 9 2 0 0
18 Snokke Andrei Babintsev 1 3 3 1 0 0
19 amshkv Andrey 85 7293 768 11 4 20
20 grozwalker Andrey Groza 1 2 0 1 0 0
21 andrew-walker91 Andrey Gulyaykin 2 3 3 1 0 2
22 tribals Anthony 0 0 0 0 1 0
23 burenkov-anton Anton Burenkov 8 66 64 8 0 0
24 antonDedyaev Anton Dedyaev 0 0 0 0 0 2
25 rexemtoxa Anton Rehemäe 1 1 1 1 0 0