ru-instructions

Owner: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 ssssank Aleksandr Litvinov 1 2 2 0 0 4
2 foofaev Alexander Weryha 2 96 5 2 0 1
3 DmitriiGoltsov Dmitrii Goltsov 3 32 8 2 0 3
4 fey fey 4 4 4 0 0 0
5 dzencot Ivan Gagarinov 1 2 2 0 0 0
6 IvanMogilevskiy Ivan Mogilevskiy 1 11 11 1 0 0
7 popovbm Ivan Popov 1 1 1 1 0 0
8 Jeka-Vasiliev Jeka Vasilyev 1 40 0 1 0 0
9 Malcom1986 Maksim Litvinov 1 7 3 1 0 0
10 Un1que11 Mikhail Orlov 2 49 5 1 0 0
11 ashikov Roman Ashikov 6 241 23 0 0 0
12 zhabinka Sergey Karpuk 2 6 4 0 0 0
13 bondiano Vasiliy 1 18 0 1 0 0
14 ya-pekatoros Yaroslav Pekatoros 0 0 0 0 1 0
15 Melodyn Сергей Мелодин 7 256 21 2 0 0
17 Nakonsta 3 63 8 1 0 0
16 dimong5 2 67 26 1 0 0
18 evil-face 1 2 2 1 0 0