ru-test-assignments

Organization: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 AABur Alexander 7 267 220 7 0 10
2 ashikov Roman Ashikov 1 5 3 0 0 5
3 fey fey 5 7 3 1 0 4
4 zbralex Alexander Zubritsky 0 0 0 0 0 3
7 fliptheweb Artur Kornakov 0 0 0 0 0 1
6 Xakki Xakki 0 0 0 1 0 1
8 binakot Ivan Muratov 1 4 0 1 1 1
11 gadzhimari Gadzhimari Kachaev 3 23 4 4 0 1
23 Antosik Anton Grigoryev 1 21 18 1 0 1
26 sashashakun Alex 3 17 6 2 0 1
5 fostyfost Fosty Fost 0 0 0 0 0 1
19 adsurov 0 0 0 0 0 1
17 wowinter13 Vladislav 1 3 0 1 0 1
18 arbaev Tim Arbaev 1 0 4 1 1 1
24 greybutton Sergej Tabb 1 3 0 1 0 1
12 shakhbulatgaz Shakhbulat Gazgireev 2 14 11 2 1 1
13 kubk 0 0 0 0 0 1
14 iampopovich Alex 0 0 0 1 0 1
15 antlu Anton 0 0 0 0 0 1
20 arkartavtsev Artem Kartavtsev 0 0 0 0 1 1
22 woaouh Vladimir 1 3 0 1 0 1
25 jsate Алексей 0 0 0 1 0 1
27 luckyuturov 0 0 0 0 1 1
28 valeriySeregin Valeriy Seregin 2 4 1 2 0 1
9 alirzaev Ali Rzaev 1 1 1 1 1 1