exercises-clojure

Organization: hexlet-basics
GitHub Clojure

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 solar05 Artem Solomatin 108 5730 581 57 0 3
2 fey fey 18 90 81 7 4 3
3 burenkov-anton Anton Burenkov 21 25 23 21 0 2
4 amshkv Andrey 2 10 0 0 0 0
5 ekochetkov Evgeniy Kochetkov 2 5 5 1 0 0
6 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 1 4 4 1 0 9
7 dzencot Ivan Gagarinov 1 2 2 0 0 0
9 vrvaganov Vaganov Vadim 2 2 2 2 0 0
8 Aleksey94Dan 1 2 2 1 0 0
13 annikoff Yakov 1 1 1 1 0 0
11 dosbol Dosbol 1 1 1 1 0 0
10 medved-nsk Dmitry Medvedev 1 1 1 1 0 0
12 ilyanazarkov Ilya Nazarkov 1 1 1 1 0 0
14 landrail8 0 0 0 1 0 0
15 zulkris 0 0 0 0 1 0