exercises-cpp

Owner: hexlet-basics
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 zhabinka Sergey Karpuk 1 2 2 1 0 3
2 usernaimandrey Andrey Shlyapnikov 83 3978 768 59 0 15
3 ssssank Aleksandr Litvinov 5 31 58 1 0 7
4 SmorThy 0 0 0 0 1 0
5 sgmdlt 0 0 0 0 0 1
6 SamIvan-ark Ivan Samozhenov 1 2 2 1 0 0
7 ola-9 Olga 1 1 1 1 0 0
8 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 1 5 5 1 0 0
9 Melodyn Сергей Мелодин 10 200 75 3 0 0
10 Malcom1986 Maksim Litvinov 0 0 0 2 0 2
11 Livsnekad42 Artem 0 0 0 0 1 0
12 iamlorddop Yulia Khavaeva 2 2 3 2 0 0
13 Hisun0 0 0 0 1 0 0
14 fey fey 11 75 75 3 2 3
15 emp7yhead Artyom Kropp 0 0 0 0 0 3
16 dzencot Ivan Gagarinov 2 3 3 0 1 1
17 burenkov-anton Anton Burenkov 1 3 3 18 0 0
18 BungaaFACE 0 0 0 0 1 1
19 AslanAV Aslan Autlev 1 2 2 1 0 0
20 ashikov Roman Ashikov 0 0 0 0 0 2
21 Arabistansky 0 0 0 2 0 1
22 amshkv Andrey 3 12 2 0 0 0
23 amd-9 1 118 2 1 0 0
24 Alex-luov 5 86 62 7 0 0
25 AlexanderAverin Alexander Averin 0 0 0 1 0 0