exercises-css

Organization: hexlet-basics
GitHub

JavaScript

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 Psixodelik Nikita Mikhaylov 113 5491 1477 0 0 6
2 Svet-Svet 17 34 34 17 0 0
3 valeriySeregin Valeriy Seregin 13 22 21 13 0 0
4 jurassic-period Yurii Sydarskii 12 16 16 11 0 1
6 burenkov-anton Anton Burenkov 9 15 13 9 1 0
5 Melodyn Сергей Мелодин 9 216 267 3 0 1
7 amshkv Andrey 7 55 5 0 0 2
9 fey fey 5 45 59 1 1 6
8 mishchenkoandrey 5 6 6 5 0 0
10 NatalieKonstantinova 5 303 303 4 0 0
11 ssssank Alex 4 13 11 2 0 0
13 datsenko-md Max Datsenko 3 4 4 3 0 0
12 randomSveta Sveta K 3 10 10 1 0 2
16 zakharoffam zakharoffam 2 2 2 1 0 0
15 VadimFilimonov Vadim Filimonov 2 3 3 1 0 0
14 arbaev Tim Arbaev 2 4 4 3 0 0
17 Leenday 2 5 5 1 0 0
41 ashikov Roman Ashikov 1 1 1 1 0 0
19 bulsond 1 2 2 1 0 0
20 alexxis Alexey Starikov 1 1 1 1 0 0
21 twirlfog Alexey Valikov 1 2 0 1 0 0
22 Graph1589 Stanislav 1 1 1 1 0 1
23 adslane Slane 1 1 1 1 0 0
24 ckolobov 1 1 1 1 0 0
25 dpetrouk Dmitry Petrouk 1 1 1 1 0 0