exercises-haskell

Owner: hexlet-basics
GitHub

Haskell

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 amshkv Andrey 7 19 9 0 0 0
2 ashikov Roman Ashikov 1 1 1 0 0 0
3 astynax Aleksei Pirogov 4 60 12 3 1 0
4 burenkov-anton Anton Burenkov 1 8 1 1 0 0
5 fey fey 2 58 42 1 1 0
6 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 1 2 2 1 0 0
7 ssssank Alex 5 32 64 1 0 0