exercises-html

Organization: hexlet-basics
GitHub JavaScript

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 Psixodelik Nikita Mikhaylov 163 6179 2714 0 0 9
2 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 6 1623 204 6 0 7
3 fey fey 3 4 2 1 1 5
4 SamIvan-ark 2 2 2 1 0 3
5 IsUnavailable 1 1 1 1 1 1
6 battiw 1 1 1 1 0 1
65 alexxis Alexey Starikov 3 6 6 3 0 0
66 mrixs Vladimir "Mrixs" Zagainov 1 1 1 1 0 0
67 gapeev 1 1 1 1 0 0
68 sviat-o-slav Sviatoslav 1 1 1 2 0 0
69 AntonSmal AntonSmal 5 7 7 5 0 0
7 kenpab 0 0 0 0 1 0
8 VadimFilimonov Vadim Filimonov 1 2 2 1 0 0
9 burenkov-anton Anton Burenkov 4 8 8 4 0 0
10 krivtsov Sergey Krivtsov 1 1 0 1 0 0
11 ssssank Alex 4 28 46 1 0 0
12 samokisha Anatoly Samokisha 1 1 1 1 0 0
13 amshkv Andrey 8 48 6 2 0 0
14 VladimirKondratenko Vladimir Kondratenko 1 1 1 1 0 0
15 artemrakov Artem Rakov 1 0 0 1 0 0
16 Melodyn Сергей Мелодин 7 91 146 3 0 0
17 kirill-chertkov Kirill 1 1 1 1 0 0
18 dpetrouk Dmitry Petrouk 1 1 1 1 0 0
19 datsenko-md Max Datsenko 2 3 3 2 0 0
20 nlprince 0 0 0 0 1 0