exercises-prolog

Owner: hexlet-basics
GitHub

Makefile Gnuplot

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 amshkv Andrey 2 10 0 0 0 0
2 burenkov-anton Anton Burenkov 1 1 1 1 0 0
3 CrissNamon Danila Rassokhin 7 879 343 4 1 0
4 fey fey 7 122 58 2 0 0
5 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 1 4 4 1 0 0
6 nikitapozdeev Nikita Pozdeev 1 1 1 1 0 0
7 ssssank Alex 2 21 61 1 0 1
8 zhabinka Sergey Karpuk 3 14 18 0 0 0