codebattle

Organization: hexlet-codebattle
GitHub

Elixir C++

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 vtm9 Vitaly 821 118604 90292 122 185 446
2 ReDBrother Dmitriy Bataev 423 22519 9371 48 29 189
3 imamatory Vadim Safonov 136 29073 14072 56 14 178
4 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 123 8831 2991 46 2 33
5 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 56 2255 1882 38 2 26
6 solar05 Artem Solomatin 55 1307 25315 35 5 13
7 igor-i Igor Inkovskiy 40 2475 1635 15 0 8
8 Abbath 39 894 221 4 1 1
9 mimikria96 Valentina 38 28787 27707 9 0 3
10 PeresvetS Nikita Soloviev 33 15538 12016 23 12 37
11 krivtsov Sergey Krivtsov 26 342 807 17 20 15
13 v1valasvegan Victor Zhuravlev 24 811 644 18 2 20
12 nunsez Alexander Mandrikov 24 280 208 6 0 5
14 possesion 21 20206 19104 13 1 13
16 thepry Eugene Zvyagintsev 20 1206 317 7 2 8
15 voitd Dimytr Voitenko 20 599 330 12 1 9
17 skhrv Ruslan Sukharev 19 654 407 11 0 16
18 MityaDementiy MityaDem 16 1517 542 11 2 13
19 zipofar Evgeny 15 1023 467 5 2 7
21 greybutton Sergej Tabb 11 429 136 10 0 10
23 ayshvab 11 3210 39 2 0 14
22 Yoffic Olga Ioffe 11 410 571 5 0 6
24 vicimpa PromiSe#### 11 446 459 2 0 0
20 rexemtoxa Anton Rehemäe 11 284 268 8 1 5
25 valerr 11 1876 447 18 0 1