codebattle

Organization: hexlet-codebattle
GitHub

Elixir C++

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 vtm9 Vitaly 821 118604 90292 122 185 446
2 imamatory Vadim Safonov 136 29073 14072 56 14 178
3 ReDBrother Dmitriy Bataev 423 22519 9371 48 29 189
4 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 123 8831 2991 46 2 33
5 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 56 2255 1882 38 2 26
6 solar05 Artem Solomatin 55 1307 25315 35 5 13
7 PeresvetS Nikita Soloviev 33 15538 12016 23 12 37
9 v1valasvegan Victor Zhuravlev 24 811 644 18 2 20
8 valerr 11 1876 447 18 0 1
10 krivtsov Sergey Krivtsov 26 342 807 17 20 15
11 igor-i Igor Inkovskiy 40 2475 1635 15 0 8
12 possesion 21 20206 19104 13 1 13
13 voitd Dimytr Voitenko 20 599 330 12 1 9
14 skhrv Ruslan Sukharev 19 654 407 11 0 16
15 MityaDementiy MityaDem 16 1517 542 11 2 13
17 ilyar Ilyar 7 72 66 10 4 41
16 greybutton Sergej Tabb 11 429 136 10 0 10
18 mimikria96 Valentina 38 28787 27707 9 0 3
20 amshkv Andrey 10 157 196 8 6 49
19 rexemtoxa Anton Rehemäe 11 284 268 8 1 5
21 fey fey 5 32 15 7 27 13
22 thepry Eugene Zvyagintsev 20 1206 317 7 2 8
23 disheg 9 362 178 6 0 3
24 nunsez Alexander Mandrikov 24 280 208 6 0 5
29 Yoffic Olga Ioffe 11 410 571 5 0 6