react-todo-app-with-backend

Owner: hexlet-components
GitHub

JavaScript

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 AlexandrKoliukh Alexandr Koliukh 2 106 45 4 5 8
2 alex-ismailov Alexander 19 737 21856 0 2 4
3 ashikov Roman Ashikov 2 12 10 0 0 1
4 bondiano Vasiliy 0 0 0 0 1 15
5 dzencot Ivan Gagarinov 0 0 0 0 0 1
6 fey fey 0 0 0 0 1 1
7 frontstall Roman Makarov 35 25525 50759 1 1 13
8 letzabelin Andrew Zabelin 2 260 250 1 0 9
9 Melodyn Сергей Мелодин 4 855 567 2 2 2
10 pavelbalyakin Pavel Balyakin 2 17349 0 2 2 7
11 ssssank Alex 1 5 5 0 0 0
12 Surtt Alexander Sergeev 0 0 0 0 0 1
13 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 0 0 0 0 0 1
14 ysemenyuk 11 1154 652 0 0 4
15 YU-K 0 0 0 1 0 6