exercises-html

Organization: hexlet-basics
GitHub JavaScript

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
13 fey fey 3 4 2 1 1 5
2 kenpab 0 0 0 0 1 0
11 nlprince 0 0 0 0 1 0
12 BentonFraizer Yuri 0 0 0 0 1 0
6 jelka2008 0 0 0 0 1 0
7 IsUnavailable 1 1 1 1 1 1
3 pogorv12 0 0 0 0 1 0
1 YuliaShell Yulia Shelton 0 0 0 0 1 0
4 milkivay 0 0 0 0 1 0
5 Vitaly330 vitaly330 0 0 0 0 1 0
8 Leronio 0 0 0 0 1 0
9 MarcusSten 0 0 0 0 1 0
10 Exorzistin 0 0 0 0 1 0
58 alexxis Alexey Starikov 3 6 6 3 0 0
59 mrixs Vladimir "Mrixs" Zagainov 1 1 1 1 0 0
60 gapeev 1 1 1 1 0 0
61 sviat-o-slav Sviatoslav 1 1 1 2 0 0
62 AntonSmal AntonSmal 5 7 7 5 0 0
63 VadimFilimonov Vadim Filimonov 1 2 2 1 0 0
64 burenkov-anton Anton Burenkov 4 8 8 4 0 0
65 krivtsov Sergey Krivtsov 1 1 0 1 0 0
66 ssssank Alex 4 28 46 1 0 0
67 samokisha Anatoly Samokisha 1 1 1 1 0 0
68 amshkv Andrey 8 48 6 2 0 0
69 VladimirKondratenko Vladimir Kondratenko 1 1 1 1 0 0