exercises-html

Organization: hexlet-basics
GitHub JavaScript

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 Abaisky 0 0 0 1 0 0
2 AlexSerSla 1 1 1 1 0 0
3 alexxis Alexey Starikov 3 6 6 3 0 0
4 amshkv Andrey 8 48 6 2 0 0
5 AntonSmal AntonSmal 5 7 7 5 0 0
6 artemrakov Artem Rakov 1 0 0 1 0 0
7 baigeriev94ro 1 1 1 1 0 0
8 battiw 1 1 1 1 0 1
9 BentonFraizer Yuri 0 0 0 0 1 0
10 burenkov-anton Anton Burenkov 4 8 8 4 0 0
11 datsenko-md Max Datsenko 2 3 3 2 0 0
12 DemetriusStorm Demetrius Storm 4 4 4 4 0 0
13 dpetrouk Dmitry Petrouk 1 1 1 1 0 0
14 Epimetey Epimetey 1 1 1 1 0 0
15 Etikri 1 1 1 1 0 0
16 EugeneTsalko 0 0 0 1 0 0
17 ex-oblivione 1 1 1 1 0 0
18 Exorzistin 0 0 0 0 1 0
19 fey fey 3 4 2 1 1 5
20 gapeev 1 1 1 1 0 0
21 googlioner 1 1 1 1 0 0
22 GPopov9 1 4 4 1 0 0
23 Helga312 Margarita 2 4 4 2 0 0
24 ilua-dz Ilya Dzyuin 1 1 1 2 0 0
25 isbushcar 1 1 1 1 0 0