exercises-css

Organization: hexlet-basics
GitHub JavaScript

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 adslane Slane 1 1 1 1 0 0
2 akaNikS 1 1 1 1 0 0
3 alexxis Alexey Starikov 1 1 1 1 0 0
4 almazidiyatshin 1 1 1 1 0 0
5 amshkv Andrey 0 0 0 0 0 2
6 aplatkouski Artsiom Platkouski 0 0 0 0 1 0
7 ashikov Roman Ashikov 1 1 1 1 0 0
8 a-v-gor 0 0 0 0 1 0
9 bulsond 1 2 2 1 0 0
10 burenkov-anton Anton Burenkov 9 15 13 9 1 0
11 ckolobov 1 1 1 1 0 0
12 coolwater07 0 0 0 0 0 1
13 datsenko-md Max Datsenko 3 4 4 3 0 0
14 dpetrouk Dmitry Petrouk 1 1 1 1 0 0
15 euvdev Eugene 0 0 0 0 1 1
16 fey fey 5 45 59 1 1 5
17 GhostJoker111 Артем Журкин 0 0 0 1 0 1
18 GlebTomchuk 0 0 0 1 0 0
19 GPopov9 1 2 2 1 0 0
20 Graph1589 Stanislav 1 1 1 1 0 1
21 hopetoknow 0 0 0 0 0 1
22 ilua-dz Ilya Dzyuin 1 1 1 1 0 0
23 JackFresca 0 0 0 0 1 0
24 jurassic-period Yurii Sydarskii 12 16 16 11 0 1
25 Leenday 2 5 5 1 0 0