hexlet-editor

Organization: Hexlet
GitHub JavaScript

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 enmalafeev Evgeny Malafeev 9 133 71 2 0 4
2 epodgaetskiy Evgeniy Podgaetskiy 4 628 655 1 0 0
3 fey fey 1 1 1 0 0 0
4 frontstall Roman Makarov 24 59061 27102 8 11 13
5 glagius Eldar Babaev 0 0 0 0 4 0
6 greybutton Sergej Tabb 3 11094 16602 2 0 0
7 jurassic-period Yurii Sydarskii 0 0 0 0 0 1
8 Maksim1509 0 0 0 1 0 0
9 MityaDementiy MityaDem 1 5 1 1 0 2
10 morphizm Vasiliy 2 1101 37 9 0 15
11 ReDBrother Dmitriy Bataev 0 0 0 0 2 0
12 skhrv Ruslan Sukharev 1 10934 1 1 0 1
13 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 2 23 12 2 0 1